privacy policy | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. chrání osobní údaje návštěvníků své webové stránky www.lanordica-extraflame.com (dále „Stránky“) tím, že přijímají všechna nejvhodnější opatření k ochraně osobních údajů podle zákonných předpisů. Tato zpráva popisuje způsob zacházení s informacemi dodávanými ze strany návštěvníků webové stránky společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., a způsoby zpracování osobních údajů. „Osobní údaje“, které jsou případně shromážděny prostřednictvím stránky www.lanordia-extraflame.com budou zpracovány v souladu s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

Informace je určena všem subjektům, které spolupracují s webovými stránkami a těm, kteří posílají e-mail na e-mailové adresy těchto stránek nebo použijí „Kontaktní Formulář“.

Tato informace je poskytována ve smyslu čl. 13 GDPR.

Zpracování údajů probíhá v souladu s právy základních svobod a důstojnosti dotyčné osoby, se zvláštním ohledem na důvěrnost a osobní identitu a právo na ochranu osobních údajů. Ve smyslu článku 13 GDPR, Vám tedy poskytujeme následující informace:

Subjekt oprávněný ke zpracování

Ke zpracování jsou oprávněni:

La Nordica S.p.A., s právním sídlem ve Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Itálie

a

Extraflame S.p.A., s právním sídlem ve Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Itálie (následně, „Oprávněné subjekty“)

Všechny žádosti a požadavky na zpracování osobních údajů mohou být adresovány výše uvedeným Oprávněným subjektům, na následující adresy:

adresa La Nordica S.p.A., s právním sídlem ve Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Itálie

adresa Extraflame S.p.A., Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Italia

Sběr údajů.

Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím procházení Stránek, zasíláním požadavků prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené na Stránkách a zasíláním požadavků prostřednictvím Kontaktního Formuláře.

Nepovinné zaslání, jasně vyjádřené a dobrovolné elektronickou poštou na adresy uvedené na těchto Stránkách obnáší následující získání, ze strany společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., e-mailové adresy odesílatele, která je potřebná pro zodpovězení žádostí odesílatele, jakož i získání dalších případných osobních údajů.

Sdělení osobních údajů je nepovinné. Případné částečné nebo úplné nesdělení údajů ze strany návštěvníka Stránek zapříčiní částečnou nebo úplnou nemožnost dosažení účelů, ke kterým jsou dodány údaje pro společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., a popsány v této zprávě, a tudíž nemožnost pokračovat k případným požadavkům provedených prostřednictví Stránek.

Další informace, získané společností La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., mohou být dodány automaticky zároveň se vstupem na Stránky.

Jedná se o informace, které se získávají, aby byly spojené s identifikovanými zainteresovanými osobami, ale které kvůli své vlastní povaze by mohly, prostřednictvím zpracování a spojení s údaji získanými třetími stranami, umožnit identifikovat uživatele.

Je také dovoleno navštívit Stránky anonymně. V takovém případě, La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. nebudou schopny rozeznat uživatele, tudíž mohou být nějaké výhody vyplývající z užívání Stránek nedostupné.

Poskytnuté osobní údaje, získané a dostupné společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., budou předmětem elektronického a neelektronického zpracování.

Účel zpracování

Zpracování osobních údajů (DIČ včetně jeho registrace do databáze společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A.) je určeno k dosažení následujících účelů:

garantovat správné poskytnutí obsahu a služeb nabízených společností La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. prostřednictvím Stránek, které, z titulu jen názorného a ne kompletního, pro správné a přesné splnění všech povinností vyplývajících ze zákona nebo z platných nařízení;

komunikovat s uživatelem a odpovídat na případné požadavky od něj pocházejících;

provádět průzkumy trhu a šetření různých statistických druhů;

ohodnotiti používání Stránek a jejich obsahu;

zlepšit výrobky a služby nabízené společností La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A.;

provádět sdělení neodmyslitelně spjatá s tiskovými konferencemi a/nebo zasílání tiskových materiálů (jen pro novináře);

přijmout ucházení se o pracovní místa v sekci Kontakty;

Stránky umožňují uživatelům předat vlastní životopis za účel navrhnout vlastní ucházení i pracovní post ve společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A.. Zasláním vlastního životopisu prostřednictvím Stránek uživatel uznává a umožňuje společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., právo předat ho jakémukoli sídlu společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A., po celém světě, s pozorností ke službám řízení lidských zdrojů.

Také připomínáme, že Váš souhlas se zpracováním údajů za jedním nebo více výše zmíněnými účely bude moct být zrušen kdykoli (jak je uvedeno v sekci Práva Zainteresovaných osob); prostřednictvím změny schválení údajů v okamžiku každého nového vstupu na Stránky.

Uchovávání informací

Osobní údaje budou uchovány na nezbytnou dobu, aby garantovaly správné poskytování nabízených služeb ze strany společností La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A..

Údaje budou v každém případě uchovány na dobu 36 měsíců, s výjimkou některých specifických právních závazků o uchování dokumentace nebo za účelem veřejné bezpečnosti.

Po uplynuté takové doby budou údaje změněny na anonymní tak, aby neumožnily, i když nepřímo, identifikaci zúčastněných osob.

Sdělení - Šíření

La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. by mohly přenášet osobní údaje, případně údaje sesbírané prostřednictvím Stránek v jiných Státech, i mimo Evropskou unii, kontrolovaným, přidruženým společnostem, jakož i vnějším společnostem i jen z důvodů technicko-informativního charakteru. V těchto případě bude převedení údajů provedeno v souladu s tím, jak předpokládá čl. 44 a násl. GDPR.

Osobní údaje mohou být sděleny navíc:

subjektům (včetně Veřejných Orgánů), které mají přístup k osobním údajům za účelem normativních nebo administrativních opatření;

společnostem, poradcům nebo případným pověřeným osobám k instalaci, k údržbě, k aktualizaci a k všeobecnému technickému a informačnímu řízení webu www.lanordica-extraflame.com nebo těm, kteří zajišťují poskytování jejich služeb;

třetím subjektům nebo poskytovatelům Internetu pověřeným zasíláním dokumentace a/nebo informačního materiálu;

veřejným a/nebo soukromým subjektům, fyzickým a/nebo právnickým osobám (Soudům, Obchodním komorám, Pracovním úřadům atd.), pokud je komunikace s nimi potřebná nebo vhodná ke správnému vykonávání právních závazků.

 

Ostatní webové stránky

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které mohou nabízet uživatelům užitečné informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují také na těchto stránkách a následně, informace týkající se jejich postupu pro ochranu soukromí budou provedeny v souladu s tím, jak předpokládá tato zpráva.

Cookies

Informační systémy a připravené softwary pro fungování Stránek získávají, v průběhu jejich normálního fungování, některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní pro používání komunikačních protokolů z Internetu. Technologie automatického shromáždění zahrnuje, například, cookies.

Cookies jsou informace, kterou jsou automaticky ukládány na pevný disk počítače po přihlášení uživatele na dané Webové stránky a identifikují jednoznačně váš vyhledávač. Cookies umožňují ukládat na server informace, které pomáhají zlepšovat navigaci a provádět analýzu pro vyhodnocení Stránek. Většina vyhledávačů Webu přijímá cookies automaticky: uživatel nicméně může změnit nastavení vlastního vyhledávače tak, aby zamítl všechny cookies nebo aby byl upozorněn, pokud jsou některé odeslány. Upozorňujeme, že některé oblasti Stránek by nemusely fungovat správně, pokud by uživatel odmítl cookies.

www.lanordica-extraflame.com nepoužívá cookies pro prohlížení ostatních webových stránek, které mohou být navštíveny před nebo po opuštění Stránek.

Souhlas

Používáním Stránek uživatel souhlasí se sbíráním a používáním informací ze strany společností La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. podle náležitostí a podmínek určených touto zprávou. Pokud společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. rozhodnou změnit tuto zprávu, což je úkon, který mohou udělat kdykoliv bez předchozího upozornění, takové změny budou zveřejněné na těchto stránkách. Pokračování v používání Stránek, které společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. zveřejnily změny této zprávy, uživatele přijímá takové změny. Doporučuje se pravidelně kontrolovat tyto Stránky pro zjištění případných změn této zprávy.

Práva zainteresovaných osob

Závěrem připomínáme, že, ve smyslu čl. 15 – 20 GDPR, zainteresovaná osoba má právo:

získat přístup ke svým údajům a získat od Oprávněné osoby pro zpracování souhlasu o existenci nebo neexistenci osobních údajů a jejich srozumitelné sdělení;

získat, za přípravy Oprávněné osoby pro zpracování, přístup k informacím, o kterých mluví článek 15 odstavec 1 GDPR a zvláště získat:

pokyny pro ukončení a změnu zpracování, kategorie daných dat;

pokyny ohledně subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být údaje sděleny nebo které se je mohou dozvědět, zejména pokud jsou to příjemci ze Třetích zemí;

Doba uložení údajů nebo kritéria pro její určení;

Všechny dostupné informace o původu údajů, pokud nejsou sebrány prostřednictvím zúčastněné osoby;

Informace o použité logice pro provedené pracování za pomoci elektronických nástrojů.

Být informován o existenci adekvátní záruky v případě přenosu údajů do zahraničí ve smyslu čl. 46 GDPR;

Získat kopii daných osobních údajů ve zpracování;

Získat opravu údajů bez bezdůvodného zpoždění a připojení nekompletních údajů za dodání dodatečného prohlášení;

Dosáhnout smazání osobních údajů bez bezdůvodného zpoždění a přistoupit ke smazání v případech podle článku 17 GDPR a mimo toho, jak předpokládá odstavec 3 stejného článku;

 

 

Dosáhnout limitování zpracování ve smyslu článku 18 GDPR;

Získat ve strukturované formě, ze společného používání a čitelné z automatického zařízení, osobní údaje, které se ho týkají a poskytnout je oprávněné osobě pro zpracování ve smyslu článku 20 GDPR;

oponovat, zcela nebo částečně:

z legitimních důvodů zpracování údajů, které se Vás týkají, ačkoli jsou relevantní pro účely sbírání;

zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které jsou předpokládány pro účely komerční informace nebo pro zasílání reklamního materiálu nebo materiálu pro přímý prodej nebo pro vykonání průzkumů trhu nebo komerčního sdělení.

Práva, o kterých se mluví výše, mohou být vykonány za požadavku směrovaného ke společnosti La Nordica S.p.A. a Extraflame S.p.A. běžnou korespondencí na adresy:

La Nordica S.p.A., Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Itálie

Extraflame S.p.A., Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Itálie

Ve smyslu čl. 15 odstavec 3 GDPR, pokud jsou vyžádány další kopie vlastních osobních údajů, Oprávněná osoba pro zpracování může zaúčtovat poplatek a administrativní náklady.

Chcete si koupit některý z našich produktů?

Najděte si nejbližšího prodejce!

La Nordica S.p.A. - DIČ 00182840249 - Extraflame S.p.A. - DIČ 00546030248 - © Policy/Privacy - Předvolby souborů cookie - Terms