Warunki | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame


REGULAMIN
Przed przystąpieniem do przeglądania witryny prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Disclaimera i Polityki Prywatności. Korzystanie z serwisu przez użytkownika oznacza automatyczną akceptację zawartych w nim klauzul i ochrony prywatności. Osoby, które nie zgadzają się z treścią niniejszych warunków, proszone są o nie przeglądanie witryny. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany poniższych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji, zmiany i zmiany Uwag prawnych, Disclaimera, a także ochrony prywatności w dowolnym momencie. Te wszystkie aktualizacje, modyfikacje, zmiany i poprawki są wiążące dla wszystkich użytkowników i odwiedzających witrynę internetową i będą na niej publikowane. Ta witryna internetowa służy do celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i może być używana tylko do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego. Znak towarowy i prawa autorskie, wszystkie znaki towarowe, ilustracje, informacje, zdjęcia, produkty, reklamy i inne charakterystyczne znaki w witrynie są wyłączną własnością spółki La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. Materiały wyświetlane w witrynie można pobrać wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, zgodnie ze wszystkimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i wszelkimi innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabrania się również kopiowania, reprodukcji, ponownego publikowania, udostępniania, publikowania w sieci, przesyłania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób zawartości witryny internetowej, w tym tekstu, obrazów, plików audio i wideo, ani do użytku publicznego, ani do użytku komercyjnego. Żadne informacje zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jako przyznanie jakichkolwiek praw lub licencji. Przede wszystkim słowa i znaki towarowe wymienione poniżej są wyłączną własnością La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A: Powielanie, przetwarzanie, udostępnianie, publikowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób, zawartości witryny internetowej i wszystkich znaków towarowych, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w niej zawartych, w tym tekstu, obrazów, plików audio i wideo, jest zabronione, zarówno do użytku publicznego jak i do użytku komercyjnego. Powyższa lista nie jest oficjalna i ostateczna i nie może zawierać wszystkich symboli, schematów, modeli, znaków towarowych i praw autorskich należących do La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. Ta witryna internetowa może zawierać błędy lub nieprawidłowe informacje, które mogą być modyfikowane przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie gwarantują, że strony serwisu będą pozbawione przerw lub błędów. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. zastrzegają sobie prawo do zmiany danych stron w dowolnym momencie lub do cofnięcia prawa dostępu do nich. Ta witryna internetowa nie jest odpowiednia dla dzieci i nie pozwala na zbieranie informacji od nieletnich poniżej 18 roku życia. Osoby, które nie spełniają tych wymagań, proszone są o zwrócenie się do rodziców o zgodę i nieprzesyłanie danych osobowych.

MANLEVA
La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A., pracownicy, kierownicy, agenci i żadna firma grupy, w tym ich pracownicy, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za żaden rodzaj gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, za wady i prawidłowe działanie elementów, oprogramowania, informacje i ogólnie materiały, zawarte na następnych stronach. Nie są też odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody wynikające z korzystania z tej usługi. Osoby korzystające z elementów lub materiałów zawartych w tej witrynie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne straty, koszty, szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek wagi, wynikające z ich używania.

LINKI
La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. mogą umieścić linki do witryn internetowych, które są własnością osób trzecich lub są przez nie obsługiwane. Łącząc się z tymi witrynami, przed ich użyciem należy przeczytać i zaakceptować zasady rządzące korzystaniem z takich witryn. Ponadto wyraża się zgodę na to, że La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie mają kontroli nad zawartością takich witryn i nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z materiałami tworzonymi lub publikowanymi przez te witryny. Ponadto połączenie z witryną inną niż www.LaNordica.com i www.LaNordica-Extraflame.com nie oznacza aprobaty firmy La Nordica-Extraflame dla tej witryny lub produktów czy usług w niej zawartych. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A., pracownicy, kierownicy, agenci i akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość, bezpieczeństwo, wirusy ani inne negatywne konsekwencje wynikające z korzystania z tej witryny.

WPROWADZANIE MATERIAŁU
Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail itp.) będą administrowane zgodnie z naszą polityką prywatności (dokładnie przeczytaj Politykę prywatności). Wszelkie informacje nieosobowe przekazane firmie La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. za pośrednictwem tej witryny (w tym porady, pomysły, rysunki, projekty itp.) zapewnią spółce i spółkom z Grupy wyłączne, nieograniczone i nieodwołalne prawo do używania, przetwarzania, wyświetlania, wykonywania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania wspomnianych danych nieosobowych. Przekazanie takich informacji automatycznie skutkuje przekazaniem ich, nieodpłatnie, wyłącznie i z najszerszym prawem i możliwościami, spółce La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. oraz spółkom Grupy. Wyraża się zgodę na to, że przeciwko La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie zostaną podjęte żadne działania prawne w związku z wprowadzanym materiałem oraz że nie wystąpi się z żadnym żądaniem, jeśli osoba trzecia podejmie działania przeciwko La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. w odniesieniu do materiału, który został umieszczony w witrynie internetowej. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie kontrolują i nie mogą kontrolować treści umieszczanych przez użytkowników w swojej witrynie i nie odpowiadają za ich treść. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. w każdej chwili i według własnego uznania mogą usunąć treści wprowadzone przez użytkowników.

COOKIES
La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. mogą używać plików cookie do zbierania ogólnych informacji i ulepszania serwisu dla użytkownika. La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie używają plików cookies do zbierania danych osobowych użytkownika. Obowiązujące prawo oraz spory, niniejszy Disclaimer, jak i zawartość witryny podlegają wyłącznie prawu włoskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z uwagami prawnymi, disclaimarem i polityką prywatności, mogą być rozstrzygane wyłącznie przez Trybunał Sprawiedliwości w Wenecji we Włoszech.

Czy chcieliby Państwo kupić jeden z naszych produktów?

Znajdź najbliższego dealera

La Nordica S.p.A. - Nr VAT 00182840249 - Extraflame S.p.A. - Nr VAT 00546030248 - © Polityka/Prywatność - Preferencje plików cookie - Warunki