polityka prywatności | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame

La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. chronią prywatność osób odwiedzających ich witrynę internetową www.lanordia-extraflame.com (dalej „Witrynę”) przez wdrożenie wszystkich najbardziej odpowiednich środków ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Te informacje opisują, w jaki sposób są przetwarzane informacje podawane przez odwiedzających witrynę La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. oraz sposoby przetwarzania danych osobowych. Wszelkie „dane osobowe” gromadzone za pośrednictwem witryny www.lanordica-extraflame.com będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Informacje są przeznaczone dla wszystkich, którzy wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi Witryny i wysyłają wiadomości e-mail na adresy e-mail Witryny lub korzystają z „Formularza kontaktowego”.

Niniejsze informacje są przekazywane na podstawie art. 13 RODO.

Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowaniem praw wynikających z podstawowych wolności, a także z poszanowaniem godności osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i tożsamości osobistej oraz prawa do ochrony danych osobowych. W związku z tym, zgodnie z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu następujące informacje:

Administrator przetwarzania

Administratorami danych są:

La Nordica S.p.A., z siedzibą na Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy

i

Extraflame S.p.A., siedziba na Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy (dalej, „Administratorzy”)

 

Wszelkie wnioski i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do wskazanych powyżej Administratorów danych na następujące adresy:

 • adres La Nordica S.p.A.,Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy

 • adres Extraflame S.p.A.,Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy

Zbieranie danych.

Dane zbierane są poprzez przeglądanie Witryny, wysyłanie zapytań pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Witrynie oraz wysyłanie zapytań za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w tej Witrynie pociąga za sobą późniejsze przejęcie przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. adresu e-mail nadawcy, niezbędnego do wysłania odpowiedzi na zapytania nadawcy, a także wszelkich innych istotnych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest opcjonalne. Jakiekolwiek częściowe lub całkowite niepodanie danych przez osobę odwiedzającą Witrynę spowoduje częściową lub całkowitą niemożność osiągnięcia celów, dla których dane są przekazywane spółkom La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. i opisanych w tych informacjach, a tym samym niemożność podjęcia działań w związku z zapytaniami przesłanymi za pośrednictwem Witryny.

Inne informacje zebrane przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A., mogą być dostarczane automatycznie po wejściu na Witrynę.
Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
Dozwolone jest również odwiedzanie Witryny anonimowo. W tym przypadku La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. nie będzie w stanie rozpoznać użytkownika, w związku z czym niektóre korzyści wynikające z korzystania z Witryny mogą być niedostępne.

Dane osobowe przekazane, zebrane i udostępnione przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. będą przetwarzane za pomocą narzędzi elektronicznych i nieelektronicznych.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych (w tym ich rejestracja w bazach danych La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A.) ma na celu realizację następujących celów:

 1. zagwarantowanie prawidłowego dostarczania treści i usług oferowanych przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. za pośrednictwem Witryny, na przykład w celu prawidłowego i terminowego wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa lub przepisów;
 2. komunikowanie się z użytkownikiem Witryny i odpowiadanie na jego zapytania;
 3. prowadzenie badań rynkowych i statystycznych;
 4. ocenianie korzystania z Witryny i jej zawartości;
 5. ulepszanie produktów i usług oferowanych przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A.;
 6. wydawanie komunikatów dotyczących konferencji prasowych i/lub wysyłanie materiałów prasowych (tylko dla dziennikarzy);
 7. zbieranie kandydatur w dziale Kontakt.

Witryna umożliwia użytkownikom przesyłanie życiorysów w celu zgłaszania kandydatur do pracy w grupie La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. Przesyłając życiorys za pośrednictwem Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i udziela Spółce La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. prawo do przekazania go do dowolnego biura La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. na całym świecie, przedkładając go biurom zarządzania zasobami ludzkimi.

Prosimy również pamiętać, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych w jednym lub kilku celach wskazanych powyżej może zostać cofnięta w dowolnym momencie (jak wskazano w sekcji Prawa zainteresowanych stron), poprzez modyfikację danych zgody przy każdym nowym wejściu do Witryny.

Przechowywanie informacji

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A.

W każdym razie dane będą przechowywane przez okres 36 miesięcy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek szczególnych zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji lub dla celów bezpieczeństwa publicznego.

Po tym okresie dane zostaną przekształcone w formę anonimową, aby nie pozwolić, choćby pośrednio, na identyfikację zainteresowanych.

Komunikacja – Rozpowszechnianie

La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. może przekazywać dane osobowe, ewentualnie zebrane za pośrednictwem Witryny w innych państwach, w tym poza Unią Europejską, spółkom zależnym, stowarzyszonym, a także zewnętrznym firmom usługowym, nawet jeśli tylko z powodów techniczno-informatycznych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z art. 44 i nast. RODO.

Dane osobowe mogą zostać również ujawnione:

 1. podmiotom (w tym organom publicznym), które mają dostęp do danych osobowych na mocy przepisów wykonawczych lub administracyjnych;
 2. firmom, konsultantom lub profesjonalistom, którzy mogą być odpowiedzialni za instalację, konserwację, aktualizację oraz, ogólnie rzecz biorąc, techniczne i informatyczne zarządzanie witryną www.lanordica-extraflame.com lub której używa do świadczenia swoich usług;
 3. stronom trzecim lub dostawcom Internetu odpowiedzialnym za wysyłanie dokumentacji i/lub materiały informacyjne;
 4. podmiotom publicznym i/lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (urzędy, izby handlowe, izby i urzędy pracy itp.), jeżeli komunikacja jest konieczna lub funkcjonalna dla prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Inne witryny internetowe

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do innych witryn internetowych, które mogą oferować odwiedzającym przydatne informacje. Niniejsza polityka prywatności dotyczy również tych witryn, w związku z czym informacje dotyczące ich procedur ochrony prywatności będą przekazywane zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji.

Cookies

Systemy komputerowe i oprogramowanie używane do obsługi Witryny uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Technologie automatycznego gromadzenia danych obejmują na przykład pliki cookie.
Pliki cookie to informacje, które są automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera w wyniku dostępu użytkownika do określonych witryn internetowych i jednoznacznie identyfikują przeglądarkę. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji na serwerze usprawniających przeglądanie i przeprowadzanie analiz w celu oceny wydajności Witryny. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia, gdy któryś zostanie wysłany. Zwracamy uwagę, że niektóre obszary Witryny mogą nie działać poprawnie, jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie.

www.lanordica-extraflame.com nie wykorzystuje plików cookie do badania innych witryn internetowych, które użytkownik mógł przeglądać przed lub po opuszczeniu witryny.

Zezwolenie

Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym oświadczeniu. Jeśli La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. zdecydują się zmienić te informacje, co mogą zrobić w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zmiany te zostaną opublikowane na tej stronie. Kontynuując korzystanie z Witryny po tym, jak La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. opublikowała zmiany w tych informacjach, użytkownik akceptuje te zmiany. Zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony Witryny, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach w tych informacjach.

Prawa zainteresowanych stron

Na koniec przypominamy, że zgodnie z art. 15-20 RODO zainteresowanemu przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania od Administratora potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych i przekazania ich w zrozumiałej formie;
 2. uzyskania od Administratora danych dostępu do informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO, a w szczególności do otrzymania:
  • informacji o celach i sposobach przetwarzania, kategoriach przedmiotowych danych;
  • informacji o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane mogą być przekazywane lub mogą się o nich dowiedzieć, w szczególności jeśli są odbiorcami z państw trzecich;
  • okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalenia;
  • wszystkie dostępne informacje o źródłach danych, jeśli nie są zbierane u osoby, której dane dotyczą;
  • informacji o logice zastosowanej do czynności wykonywanych przy pomocy narzędzi elektronicznych;
 3. bycia poinformowanym o istnieniu odpowiednich gwarancji w przypadku przekazywania danych za granicę zgodnie z art. 46 del RODO;
 4. otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych;
 5. żądania sprostowania danych bez zbędnej zwłoki oraz uzupełnienia niekompletnych danych poprzez złożenie zgłoszenia uzupełniającego;
 6. żądania usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki i przystąpienia do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO i z zastrzeżeniem ust. 3 tego samego artykułu;
 7. uzyskania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 8. uzyskania, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu, danych osobowych, które go dotyczą, oraz udostępnienia ich innemu administratorowi zgodnie z art.20 RODO;
 9. sprzeciwienia się w całości lub w części:
  • z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych, które Państwa dotyczą, nawet jeśli ma to związek z celem ich zbierania;
  • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, przekazanych do celów informacji handlowej lub przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Z powyższych praw można skorzystać na wniosek skierowany do La Nordica S.p.A. i Extraflame S.p.A. pocztą tradycyjną na adresy:

 • La Nordica S.p.A., Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy

 • Extraflame S.p.A., Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Włochy

Zgodnie z art. 15 ustęp 3 RODO, żądając dalszych kopii swoich danych osobowych, Administrator może naliczyć opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych.

Czy chcieliby Państwo kupić jeden z naszych produktów?

Znajdź najbliższego dealera

La Nordica S.p.A. - Nr VAT 00182840249 - Extraflame S.p.A. - Nr VAT 00546030248 - © Polityka/Prywatność - Preferencje plików cookie - Warunki