privacybeleid | La Nordica - Extraflame
La Nordica - Extraflame

Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. beschermen de privacy van de bezoekers van hun site www.lanordia-extraflame.com (hierna, “Sito”) door alle maatregelen te treffen die het meest aangewezen zijn voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften. Deze verklaring beschrijft de wijze waarop de informatie wordt behandeld die door de bezoekers van de website van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. wordt verstrekt, en de wijzen waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. De “persoonsgegevens” die eventueel verzameld zijn via de sitewww.lanordia-extraflame.com zullen worden behandeld in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”).

De verklaring is bestemd voor degenen die interageren met de webpagina’s van de site en voor degenen die mails versturen naar de e-mailadressen van deze site of het “Contactformulier” gebruiken.

De onderhavige verklaring is verstrekt in de zin van art. 13 AVG.

De gegevensverwerking vindt plaats met inachtneming van de fundamentele vrijheidsrechten, en van de waardigheid van de betrokkene, met speciale verwijzing naar de geheimhouding en de persoonlijke identiteit en aan het recht op bescherming van persoonsgegevens. In de zin van artikel 13 van de AVG verstrekken wij u daarom de volgende informatie:

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijken zijn:

La Nordica S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Italië

en

Extraflame S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Italië (hierna, “Verantwoordelijken”)

 

Alle aanvragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen aan de bovengenoemde Verwerkingsverantwoordelijken worden gericht, naar de volgende adressen:

 • adres La Nordica S.p.A.,Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Italië

 • adres Extraflame S.p.A.,Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Italië

Gegevensverzameling.

De gegevens worden verzameld via navigatie op de Site, het versturen van verzoeken via mail aan de op de Site vermelde adressen en het versturen van aanvragen via het Contactformulier.

De facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op deze Site vermelde adressen impliceert de achtereenvolgende verwerving door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A., van het e-mailadres van de afzender, dat nodig is om te reageren op de verzoeken van de afzender alsmede alle andere relevante persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonsgegevens is van facultatieve aard. Het eventueel gedeeltelijk of helemaal niet verstrekken van gegevens door de bezoeker van de Site leidt tot de gedeeltelijke of totale onmogelijkheid om de doeleinden te bereiken, waarvoor aan La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. de gegevens verstrekt worden, en die beschreven zijn in de onderhavige verklaring. Hierdoor zal het ook onmogelijk zijn om eventuele via de Site doorgestuurde verzoeken in behandeling te nemen.

Andere door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. verzamelde informatie kan automatisch door het bezoeken van de Site, worden verstrekt.
Het betreft informatie die niet wordt verzameld om aan geïdentificeerde belanghebbenden te worden gekoppeld, maar die vanwege hun aard, via verwerking van en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk zouden kunnen maken.
Het is ook toegestaan om de Site anoniem te bezoeken. In dat geval zal La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. niet in staat zijn de gebruiker te herkennen, waardoor bepaalde voordelen voortvloeiende uit het gebruik van de Site mogelijk niet beschikbaar zijn.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, verzameld en beschikbaar gesteld door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A., zullen verwerkt worden met elektronische en niet-elektronische instrumenten.

Doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens (inclusief de registratie ervan in de gegevensbestanden van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A.) is gericht op het bereiken van de volgende doeleinden:

 1. zorgen voor de correcte levering van de inhoud en diensten aangeboden door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. via de Site zoals, bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, om op correcte en tijdige wijze alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de geldende wet- of regelgeving;
 2. communiceren met de gebruiker van de Site en beantwoorden van eventuele verzoeken die van de gebruiker afkomstig zijn;
 3. uitvoeren van marktonderzoeken en statistische waarnemingen;
 4. het gebruik van de site en de inhoud ervan evalueren;
 5. de producten en diensten aangeboden door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. verbeteren;
 6. communicaties uitgeven in verband met persconferenties en/of versturen van materiaal voor de pers (alleen voor journalisten);
 7. sollicitaties verzamelen in het deel Contacten;

De Site stelt de gebruikers in staat hun curriculum vitae op te sturen ten behoeve van een kandidaatstelling om bij de groep La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. te werken. Door de eigen curriculum via de Site te versturen erkent de gebruiker en geeft La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. het recht om die over te dragen aan ongeacht welke vestiging van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A., over de hele wereld, ter attentie van de personeelsafdelingen.

Wij wijzen u er ook op dat uw toestemming voor de gegevensverwerking wegens een of meer bovengenoemde doeleinden, op elk moment kan worden teruggeroepen (zoals aangegeven in het deel Rechten van Belanghebbenden), door de toestemmingsgegevens te wijzigen op het moment van elke nieuwe toegang tot de Site.

Bewaren van informatie

De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor de periode die nodig is om de juiste prestatie van de diensten aangeboden door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. te garanderen.

De gegevens worden in elk geval bewaard voor een periode van 36 maanden, uitgezonderd eventuele specifieke wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bewaring van documentatie of voor doeleinden van openbare veiligheid.

Na het verstrijken van deze periode, zullen de gegevens in anonieme vorm worden omgezet, zodat het niet mogelijk is, ook niet indirect, de belanghebbenden te identificeren.

Communicatie – Verspreiding

La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. kunnen de persoonsgegevens, eventueel verzameld via de Site, naar andere landen, ook buiten de Europese Unie overdragen aan dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en externe dienstverlenende bedrijven, ook alleen om technische en IT-redenen. In deze gevallen zal de gegevensoverdracht plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in art. 44 en volgende van de AVG.

De personeelsgegevens kunnen bovendien worden gecommuniceerd aan:

 1. entiteiten (met inbegrip van overheidsinstanties) die toegang hebben tot persoonsgegevens op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen;
 2. bedrijven, consultants of professionals die verantwoordelijk kunnen zijn voor de installatie, het onderhoud, de actualisering en, in het algemeen, het technisch en IT-beheer van de sitewww.lanordica-extraflame.com  of waarvan  gebruik wordt gemaakt voor de levering van hun diensten;
 3. derde entiteiten of internetproviders belast met het versturen van documentatie en/of informatiemateriaal;
 4. openbare en/of particuliere entiteiten, fysieke en/of juridische personen (gerechtsdeurwaarders, kamers van koophandel, arbeidsbureaus en -instanties enz.), wanneer de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Andere websites

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere sites die informatie kunnen geven die nuttig is voor de bezoekers. De onderhavige policy inzake de bescherming van de privacy is ook op deze sites van toepassing en dientengevolge zal de informatie met betrekking tot hun procedures inzake de bescherming van de privacy worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in deze privacyverklaring.

Cookies

De informaticasystemen en de software ten behoeve van de werking van de site verwerven, tijdens hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is aan het gebruik van de Internet-communicatieprotocollen. De automatische verzameltechnologieën bevatten bijvoorbeeld de cookies.
Cookies zijn gegevens die automatisch op de harde schijf van de computer worden opgeslagen na de toegang van de gebruiker op bepaalde websites en identificeren uw browser op een eenduidige manier. Met cookies kan informatie op de server worden opgeslagen die helpt de navigatie te verbeteren en analyses uit te voeren om de performance van de site te beoordelen. Het grootste deel van de webbrowsers accepteert de cookies automatisch: de gebruiker kan desalniettemin de instellingen van de eigen browser wijzigen om alle cookies te weigeren of om te worden gewaarschuwd wanneer een cookie wordt verstuurd. Wij merken op dat bepaalde delen van de site mogelijk niet goed werken wanneer de gebruiker de cookies weigert.

www.lanordica-extraflame.com gebruikt de cookies niet voor het onderzoeken van andere websites die eerder kunnen zijn bezocht of na de site te hebben verlaten.

Toestemming

Door de site te gebruiken geeft de gebruiker toestemming tot het verzamelen en gebruiken van informatie door La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. volgens de termijnen en de voorwaarden zoals vastgelegd in deze verklaring. Als La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. besluiten om deze verklaring te wijzigen, een handeling die zij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen doen, zullen deze wijzigingen op deze pagina gepubliceerd worden. Door de site te blijven gebruiken nadat La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. de wijzigingen op de onderhavige verklaring hebben gepubliceerd, gaat de gebruiker akkoord met deze wijzigingen. Wij adviseren om periodiek deze pagina van de site te controleren om eventuele wijzigingen op deze verklaring te weten te komen.

Rechten van de betrokkenen

Tenslotte wijzen wij erop dat, in de zin van de artt. 15 – 20 van de AVG, de betrokkene het recht heeft om:

 1. toegang te hebben tot de eigen gegevens en bevestiging te krijgen van de Verwerkingsverantwoordelijke over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens en de kennisgeving van dezelfde in begrijpelijke vorm;
 2. onder verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke inzage te krijgen in de informatie, bedoeld in artikel 15 lid 1 AVG en, met name te ontvangen:
  • informatie ten aanzien van de verwerkingsdoeleinden en -wijzen, de gegevenscategorieën in kwestie;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • De periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  • Informatie over de logica toegepast op de uitgevoerde verwerking met behulp van elektronische instrumenten.
 3. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de AVG;
 4. Kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 5. Zonder onredelijke vertraging de rectificatie van de gegevens te verkrijgen en de aanvulling van niet volledige gegevens door het verstrekken van een aanvullende verklaring;
 6. >Zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen zoals bepaald in artikel 17 van de AVG van toepassing is en met uitzondering hetgeen is bepaald onder lid 3 van hetzelfde artikel;
 7. De beperking van de verwerking te verkrijgen in de zin van artikel 18 AVG;
 8. De hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen in de zin van artikel 20 van de AVG;
 9. zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen:
  • om legitieme redenen, de verwerking van de hem betreffende gegevens, zelfs als het relevant is voor het doel van de verzameling;
  • de verwerking van de hem betreffende gegevens, ten behoeve van commerciële informatie of voor het versturen van reclamemateriaal of direct marketing dan wel voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een verzoek gericht aan La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. per gewone post aan de adressen:

 • La Nordica S.p.A., Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI) – Italië

 • Extraflame S.p.A.,Via dell’Artigianato 12, Montecchio Precalcino (VI) – Italië

In de zin van art. 15 lid 3 AVG wanneer de betrokkene extra kopieën van de eigen persoonsgegevens aanvraagt, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.

Wilt u een van onze producten kopen?

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

La Nordica S.p.A. - p.iva 00182840249 - Extraflame S.p.A. - p.iva 00546030248 - © Policy/Privacy - Cookie-voorkeuren - Terms